Isnin, 8 Julai 2013

Jumaat, 5 Julai 2013

Perbezaan Ayat dasar dengan Ayat Tunggal


Perbezaan antara Ayat Dasar dengan Ayat Tunggal
Ayat Dasar
Ayat Tunggal

1.                  Semua Ayat Dasar boleh menjadi Ayat Tunggal.

2.                  Terdiri daripada Ayat Penyata dan/atau Ayat Aktif.
Contoh:
·         Gajah itu mengamuk

3.                  Subjek mendahului predikat (tidak boleh disongsangkan)1.                 Tidak semua Ayat Tunggal boleh menjadi Ayat Dasar.

2.                 Terdiri daripada Ayat Penyata dan ayat-ayat jenis lain seperti Ayat Tanya, Ayat Perintah atau Ayat Seruan.
Contoh: 
·         Erwan amat rajin (A.Penyata)
·         Amboi, rajinya Erwan (A.Seruan)
·         Adakah Erwan rajin? (A. Tanya)

3.                 Boleh disongsangkan
Contoh:
·         Dia amat bijak
·         Amat bijak dia
Khamis, 4 Julai 2013

Ayat Dasar Bahasa Melayu


1. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.

2. Walaupun terdapat berbagai-bagai jenis ayat dari segi binaan dan susunannya, asas binaannya terdiri daripada beberapa pola tertentu, yang disebut pola ayat dasar sesuatu bahasa.

3. Daripada pola itulah terbit ayat yang lain , sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk, ayat pendek atau ayat panjang, ayat aktif atau ayat pasif dan sebagainya.

4. Dalam bahasa Melayu, pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis dengan berpandu kepada jenis-jenis binaan subjek dan predikatnya.

i.  Frasa Nama + Frasa Nama
    FN FN
    Contoh: Encik Baihaqi (FN) seorang guru (FN)

ii. Frasa Nama + Frasa Kerja
    FN FK
   Contoh: Aniza(FN) membaca buku (FK)

iii. Frasa Nama + Frasa Adjektif
     FN FK
     Contoh: Rumah Intan (FN) besar (FA)

iv. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama
     FN FS
     Contoh: Dia (FN) dari Jitra (FN)

Ahad, 9 Jun 2013

Kata Majmuk

1. kata majmuk ialah dua tau lebih kata dasar yang digabungkan untuk membentuk satu perkataan baru.

2. Kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga kelompok, iaitu:
a. Rangkai kata bebas. Contohnya gambar rajah, alat tulis dan biru laut

b.Istilah khusus: Contohnya hak milik, pita suara, segi tiga
c. Kiasan. Contohnya kaki ayam, buah hati , bulan maduan

3. Bagi kata majmuk yang telah mantap, perkataan-perkataan tersebut dieja sebagai satu perkataan. Contohnya antarabangsa, setiausaha, tandatangan.

4. Apabila kata-kata  majmuk menerima imbuhan awalan dan akhiran. sahaja, perkataan-perkataan itu hendaklah dieja terpisah. Contohnya bercampur aduk, mengambil alih.

5. Sebaliknya apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan dan akhiran, kata majmuk tersebut dieja bercantum. Contohnya mencampuradukkan, diurusniagakan.Selasa, 24 Julai 2012

Tatatingkat Unit Bahasa

Dalam tatatingkat unit tatabahasa, sekurang-kurangnya terdapat lapan elemen bahasa yang dapat disusun mengikut hirarki, iaitu:

Wacana
Satuan bahasa yang terlengkap/terbesar /tertinggi dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan, yang mempunyai permulaan dan pengakhiran yang nyata dan disampaikan secara lisan atau tulisan. Ditandai dengan penanda wacana.
 Contoh:
Penanda wacana - sehubungan itu, Oleh hal yang demikian, seterusnya, oleh itu dsb.

 Ayat
Unit pengucapan yang paling tinggi dalan susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.
Contoh:
Universiti Multimedia merupakan universiti swasta yang pertama ditubuhkan di Malaysia.

Klausa
Unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, dan menjadi konstituen ayat.
Contoh:
Saya tidak hadir kuliah hari ini / kerana saya demam.

Frasa
Unit yang terdiri daripada satu susunan yang sekurang-kurangnya mengandungi dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan.
Contoh:
o anak burung
o anak burung merpati
o anak burung merpati putih

Kata
Bentuk bebas terkecil, makna lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat.
Contoh:
saya, bola, makan, kacang

Morfem
Unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugas tatabahasa.
Contoh:
o baca
o membaca
o bacaan
o terbaca

Fonem
Satuan bunyi terkecil yang dapat membezakan makna
Contoh:
o Paya
o Gaya
o Raya
o Saya
(Fonem /p/, /g/, /r/, /s/. membezakan makna)

Fon
Unit terkecil yang dapat dipisahkan daripada rangkaian bunyi.
Contoh:
kasut = /k/, /a/, /s/, /u/, /t/.