Selasa, 24 Julai 2012

Tatatingkat Unit Bahasa

Dalam tatatingkat unit tatabahasa, sekurang-kurangnya terdapat lapan elemen bahasa yang dapat disusun mengikut hirarki, iaitu:

Wacana
Satuan bahasa yang terlengkap/terbesar /tertinggi dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan, yang mempunyai permulaan dan pengakhiran yang nyata dan disampaikan secara lisan atau tulisan. Ditandai dengan penanda wacana.
 Contoh:
Penanda wacana - sehubungan itu, Oleh hal yang demikian, seterusnya, oleh itu dsb.

 Ayat
Unit pengucapan yang paling tinggi dalan susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.
Contoh:
Universiti Multimedia merupakan universiti swasta yang pertama ditubuhkan di Malaysia.

Klausa
Unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, dan menjadi konstituen ayat.
Contoh:
Saya tidak hadir kuliah hari ini / kerana saya demam.

Frasa
Unit yang terdiri daripada satu susunan yang sekurang-kurangnya mengandungi dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan.
Contoh:
o anak burung
o anak burung merpati
o anak burung merpati putih

Kata
Bentuk bebas terkecil, makna lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat.
Contoh:
saya, bola, makan, kacang

Morfem
Unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugas tatabahasa.
Contoh:
o baca
o membaca
o bacaan
o terbaca

Fonem
Satuan bunyi terkecil yang dapat membezakan makna
Contoh:
o Paya
o Gaya
o Raya
o Saya
(Fonem /p/, /g/, /r/, /s/. membezakan makna)

Fon
Unit terkecil yang dapat dipisahkan daripada rangkaian bunyi.
Contoh:
kasut = /k/, /a/, /s/, /u/, /t/.