Khamis, 12 Mac 2009

Jenis-jenis Karangan

Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat.


Karangan Berformat

Karangan dalam bahagian ini terdiri daripada syarahan, ucapan, ceramah, perbahasan, rencana, laporan, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, wawancara, ulasan buku, cerpen dan drama.

Setiap bentuk karangan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti berikut:

1. Perbahasan, ceramah, syarahan, ucapan
(menghadap majlis/kata alu-aluan, penghargaan kepada audien seperti ucapan tuan-tuan dan puan-puan, penutup)

2. Surat kiriman rasmi
(nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, tarikh, menghadap surat, tajuk, tandatangan)

3. Rencana, laporan, cerpen
(tajuk, nama penulis)

4. Wawancara
(pendahuluan, berbentuk dialog)

5. Ulasan buku
(judul buku, nama penulis, nama penerbit, nama pengulas)

6. Skrip drama
(judul drama, nama penulis, latar tempat/masa, dialog)


Karangan Tidak Berformat

Karangan tidak berformat merangkumi kategori penulisan yang berikut, iaitu perbincangan/bincangkan, perbahasan/bahaskan, ulasan, komen, fakta, pendapat, penjelasan/jelaskan, cadangan, gambaran/imaginasi.

Rabu, 11 Mac 2009

Karangan Umum

1. Soalan Bahagian B dalam Kertas 1 Bahasa Melayu SPM

2. Markah yang diperuntukan sebanyak 100 markah

3. Perlu disiapkan dalam masa 90 minit.

4. Panjang karangan perlu melebihi 350 patah kata.


Maklumat Penting Karangan Umum

1. Tajuk karangan meliputi dimensi diri, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa.

2. Soalan kelima dalam bahagian ini berkaitan dengan karangan berunsur sastera.

3. Calon perlu menguasai tema-tema yang berkaitan dengan penulisan karangan umum.

4. Calon hendaklah memahami kehendak soalan.

5. Idea-idea yang dikemukakan perlulah relevan dengan tugasan/kehendak soalan.

6. Calon mengemukakan minimum TIGA idea utama yang dihuraikan dan disokong dengan contoh yang sesuai.

7. Terdapat karangan yang berformat khusus dan tidak berformat.

8. Karangan mengandungi tiga aspek, iaitu pendahuluan, isi dan penutup.

9. Karangan perlu mempunyai TUJUH perenggan dengan anggaran setiap perenggan mempunyai 50 patah perkataan, meliputi:

a. Perenggan 1 - Pendahuluan
b. Perenggan 2 hingga 6 - Isi
c. Perenggan 7 - Penutup

10. Sila link ke bahagian-bahagian berikut untuk keterangan seterusnya:

a. Jenis-jenis karangan

b. Pemerengganan karangan

c. Penulisan pendahuluan karangan

d. Penulisan isi-isi karangan

e. Penulisan penutup karangan

Selasa, 10 Mac 2009

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

1. Soalan Bahagian A dalam Kertas 1 Bahasa Melayu SPM

2. Wajib dijawab oleh calon

3. Peruntukan markah sebanyak 30 markah

4. Panjang karangan antara 200 hingga 250 patah perkataan

Panduan Penulisan

1. Kenal pasti tema yang ingin disampaikan melalui tajuk bahan atau kata kunci soalan

2. Kata kunci dikenal pasti melalui arahan soalan seperti berikut:

* "Huraikan pendapat anda tentang punca-punca............" bermaksud calon hanya perlu menyatakan punca sahaja.

* "Bincangkan tentang budaya menabung........." bermaksud calon menghuraikan tentang cara dan kebaikan menabung.

3. Karangan mestilah mengandungi pendahuluan, isi (sekurang-kurangnya tiga isi yang lengkap dengan huraian dan contoh) serta penutup.

4. Berikut diberikan panduan cara menulis bahagian-bahagian utama dalam karangan ini:

a. Penulisan Pendahuluan

b. Penulisan isi

c. Penulisan Penutup

Pendahuluan Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

1. Calon dikehendaki menulis ayat yang mengandungi pengenalan atau definisi tajuk atau bahan yang diberi.

2. Huraian atau contoh yang diberi akan menggambarkan pemahaman calon terhadap tema atau bahan rangsangan tersebut.


Contoh Pendahuluan 1


Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara mencegah gejala buli di sekolah. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah kata.

Gejala Buli Di Sekolah
Gejala buli melibatkan perbuatan mengasari seseorang yang lemah dengan tujuan menunjukkan kekuatan. Seseorang yang lemah akan mematuhi arahan dan menghormati mereka yang dianggapnya kuat. Buli boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu buli dari segi fizikal dan buli dari segi mental.


Contoh Pendahuluan 2

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan pembakaran terbuka. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah kata.

Pembakaran Terbuka
Pembakaran terbuka merupakan pembakaran sampah sarap, belukar, hutan atau sisa-sisa pertanian di kawasan lapang secara terbuka. Kegiatan ini biasanya dilakukan selepas penebangan hutan, penuaian padi dan pembuangan sampah di kawasan yang tidak diwartakan. Pembakaran terbuka ini boleh merosakkan alam sekitar dan menyebabkan pencemaran udara yang berleluasa.

Isnin, 9 Mac 2009

Rumusan

1. Dikemukakan sebagai Soalan 1 dalam Kertas 1103/2 Bahasa Melayu SPM.

2. Panjang petikan yang dikemukakan kira-kira 350 patah perkataan.

3. Panjang rumusan yang dibuat tidak melebihi 120 patah perkataan.

4. Markah yang diperuntukan sebanyak 30 markah.

Rumusan Yang Cemerlang

1. Rumusan yang cemerlang perlu memenuhi syarat berikut:

a. Menepati kehendak soalan

b. Mempersembahkan idea secara teratur dengan pendahuluan, isi-isi penting dan kesimpulan

c. Mempunyai isi-isi penting secukupnya, meliputi isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat

d. Menggunakan bahasa baku dengan ejaan dan tanda baca yang betul

e. Menggunakan kosa kata yang tepat dan sesuai dengan laras bahasa petikan asal

2. Markah penuh bagi soalan ini ialah 30 dengan pembahagian seperti berikut:
isi – 10 isi X 2 markah = 20 markah
bahasa – 10 markah

3. Markah isi dibahagikan kepada bahagian berikut:
pendahuluan 2 markah
isi tersurat 8 - 12 markah
isi tersirat 4 - 8 markah
penutup 2 markah

4. Perkara yang perlu ada dalam rumusan
Pendahuluan
Isi Tersurat
Isi Tersirat
Penutup


Menganalisis Soalan Rumusan

1. Baca arahan dengan teliti.

2. Fahami penanda tugasan, yakni kata kunci dalam arahan soalan yang secara jelas menyatakan bahawa soalan itu adalah soalan 'merumus karangan'.

3. Kenal pasti fokus soalan, iaitu fokus pertama (F1) dan fokus kedua (F2) seperti langkah, punca, kesan, faktor-faktor, sebab dan sebagainya.

Arahan soalan
Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat suatu rumusan tentang budaya kerja dalam kalangan rakyat Malaysia dan langkah membaikinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.

Penanda tugasan Tulis rumusan
Fokus pertama Budaya kerja dalam kalangan rakyat Malaysia
Fokus kedua Langkah-langkah membaikinya
Kehendak soalan Menulis rumusan tidak melebihi 120 patah kata tentang budaya kerja dalam kalangan rakyat Malaysia dan langkah-langkah membaiki budaya kerja tersebut.

Sila link ke bahagian berikut untuk keterangan seterusnya

Pendahuluan Rumusan

Isi Tersurat
Isi Tersirat
Kesimpulan Rumusan
Cara Menanda Skrip Rumusan


Cara Menanda Skrip Rumusan

Garis Panduan Sebelum Mula Menanda.

1. Kira jumlah perkataan yang ditulis oleh pelajar. Jika melebihi 120 patah perkataan, letakkan tanda ( // ) pada perkataan ke 120. Jika ayat terakhir berakhir pada jumlah perkataan melebihi 120, maka seluruh ayat tidak dikira sebagai satu isi.

2. Cara mengira jumlah perkataan :
* Kata nama khas/ peribahasa/ kata-kata hikmat/ kata sendi nama/ imbuhan - 1 perkataan
* Kata nama am/ penanda wacana - ikut bilangan perkataan
Contoh : Di samping itu : 2 patah perkataan
Begitu juga halnya dengan : 4 patah perkataan

3. Jika pelajar menulis rumusan dalam bentuk penomboran, markah bahasa diberi 50 % daripada markah yang sepatutnya pelajar dapat.

4. Jika pelajar menyalin seluruh petikan, pastikan penyalinan semula itu 100% serupa dengan petikan yang tertera pada kertas soalan termasuk tanda baca ( titik, koma ).Jika tidak disalin 100%, maka tanda setakat isi yang betul sahaja dalam lingkungan 120 patah perkataan.

5. Sediakan skema lengkap untuk pengenalan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan

6. Sediakan ruang untuk mencatat markah
Contoh :

P=
_______

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
_______

T

_______
k
( Markah ini diletakkan di sebelah kanan skrip pelajar )


Markah akhir :
P =
S =
T =
K =
______
I
B
______
J
______

P- pengenalan, S = Isi tersurat, T= Isi tersirat, K= Kesimpulan
I = Isi ( P + S + T + K )
B = Bahasa ( Biasanya separuh daripada markah isi

Arahan :
1. Baca ayat pelajar dengan teliti.
2. Jika pengenalan pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat.
Contoh :

Pengenalan membincangkan sebab pelajar ponteng sekolah. / P 2
( Maksud : Pengenalan betul - 2 markah )

3. Jika isi pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat :
Contoh :

Pelajar ponteng sekolah kerana dipengaruhi rakan sebaya. / S1- 2
Maksud isi tersurat nombor 2 (S2) tepat.

4. Pindahkan markah ke ruang yang disediakan ( seperti catatan nombor 6 di atas )

5. Akhir, jumlahkan semua markah isi
Contoh P = 2
S = 10
T = 4
K = 2
--------
I = 18
B = 7/8/9
--------
J= 25/ 26/ 27


NOTA PANDUAN :

1. Pengenalan ditulis dalam bentuk tema / menukar kata kunci atau arahan soalan.
2. Isi tersurat : Hanya isi dalam petikan diterima
3. Isi tersirat : Tiada mana-mana bahan petikan boleh diterima. Cipta pendapat baru
4. Kesimpulan : Mengandungi pihak, cadangan dan justifikasi cadangan.

Dipetik daripada Blog Cikgu Abdul Razak Bin Hassan

Ahad, 1 Mac 2009

Kata Nama Khas

1. Kata nama khas merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus.

2. Kata nama terbahagi kepada dua jenis, iaitu:
a. Kata nama khas hidup
b. Kata nama khas tak hidup

3. Kata nama khas hidup pula terbahagi dua, iaitu kata nama khas hidup manusia dan bukan manusia.

a. Kata nama khas hidup

i. Kata nama khas hidup manusia, contohnya Azizul, Rahman, Tun Abdul Razak dan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

ii. Kata nama khas bukan manusia, contohnya Sang bedal, Comel, Habiscus Rosa Sinensis (Bunga Raya)

b. Kata nama khas tak hidup, contohnya Proton Wira, Tatabahasa Dewan, Tanjung Dawai dan Wisma Darulaman

4. Berikut beberapa contoh penggunaan kata nama khas dalam ayat:

i. Baju John Master itu mahal harganya.

ii. Sang Kancil berjaya memperdaya harimau dalam cerita itu.

iii. Ahmad suka bermain bola sepak.

iv. Pulau Pinang dikenali juga sebagai Pulau Mutiara.

Kata Nama Am

1. Kata nama am merupakan perkataan yang merujuk kepada orang, binatang, benda atau tempat secara am atau secara umum.

2. Kata nama am terbahagi kepada dua jenis, iaitu:
a. Kata nama am abstrak
b. Kata nama am konkrit

a. Kata nama am abstrak merupakan nama sesuatu yang hanya dibayangkan sebagai ada dalam fikiran atau khayalan, misalnya:

mimpi, diktator, kehendak
sengsara, idaman, perhimpunan


b. Kata nama am konkrit merupakan nama sesuatu yang dapat dilihat atau dapat dipegang dan dapat dirasaken kewujudannnya, misalnya:

danau, guru, awan
kucing, titi, asap

3. Berikut diberikan beberapa contoh penggunaan kata nama am dalam ayat;

i. Kereta itu berwarna hitam.

ii. Ular itu sedang membelit mangsanya.

iii. Pelajar itu sedang mengulankaji pelajaran.

iv. Bapa Ahmad bersolat di surau.